Propozície a pravidlá Seneckej Miniligy

PROPOZÍCIE:

 1. Futbalová Miniliga sa bude hrať na hracej ploche 20×40 metrov bez mantinelov.

 2. Mužstvá, ktoré sa zúčastnia  Miniligy zaplatia štartovné a dodržia termín platby.

 3. Štartovné a termín platenia určuje vedenie Miniligy, najneskôr 2 mesiace pred začatím sezóny.

 4. Každé mužstvo môže mať na súpiske maximálne 18 hráčov.

 5. Počas súťaže sa mužstvá nemôžu dopĺňať.

 6. V polovici sezóny a teda medzi jesennou a jarnou prestávkou, môžu tímy pripísať maximálne 4 nových hráčov. Naopak odobrať zo súpisky môžu ľubovoľný počet hráčov.

 7. Všetci hráči v mužstve musia mať rovnakú výstroj (dres s číslom)

 8. Na hracej ploche hrajú piati hráči + brankár

 9. Hrá sa systémom LIGA - PLAY OFF

 10. Po ukončení základnej časti, postupuje osem mužstiev a nasleduje PLAY OFF systémom (1-8, 2-7, 3-6, 4-5)

 11. PLAY OFF sa hrá na dve víťazné stretnutia s výnimkou finále.

 12. Pri nerozhodnom výsledku OBOCH vzájomných zápasov, nasleduje predĺženie 1x5min, kde rozhodne ZLATÝ gól (tím, ktorý v predĺžení ako prvý strelí gól, vyhráva.)

 13. Ak zápas nerozhodne, ani predĺženie, nasledujú pokutové kopy.

 14. Vyššie uvedené propozície v bodoch 11 a 12 platia pre štvrťfinále ako aj semifinále.

 15. V prípade nerozhodného výsledku vo FINÁLE, nasleduje predĺženie 1x10min, prípadne nasledujú penalty, ak skončí aj predĺženie nerozhodne.

 16. Prvá séria penált obsahuje 3 pokutové kopy, potom po 1 na každej strane

 17. V každom mužstve na súpiske môžu nastúpiť maximálne štyria PROFESIONÁLNE HRAJÚCI hráči. (Vedenie pod pojmom profesionálny, chápe hráča, ktorý sa zúčastňuje akejkoľvek súťaže, ktorú riadi SFZ, BFZ alebo Zahraničný futbalový zväz.)

 18. Vedenie miniligy, môže kontumovať výsledok zápasu aj dodatočne, v prípade zistenia porušenia propozícii alebo pravidiel.

 19. Na zápas, hráči môžu nastúpiť IBA v tarfách. (nie tenisky, nie kopačky, nie halovky)

 20. Po obdržaní červenej karty, bude trest hráča a jeho výšku konzultovať vedenie Miniligy.

 21. Za kontumáciu zápasu mužstvo zaplatí pokutu vo výške 30€. Výšku pokuty a udelenie pokuty v prípade kontumácie zápasu, rozhodlo vedenie Miniligy jednohlasne. (bližšie informácie u vedenia)

 22. Pokutu mužstvo alebo jednotlivec zaplatí do nasledovného stretnutia. V prípade nezaplatenia mužstvo bude potrestané odobratím troch bodov.

 23. Zápasy budú nahrávané kamerovým systémom a následne zdieľané na sociálne siete.

PRAVIDLÁ:

 1. Ak hráč obdrží žltú kartu, opustí hraciu plochu a nezasahuje ďalej do hry po dobu dvoch minút. Rovnako tak mužstvo, ktorého hráč obdržal žltú kartu, hrá v oslabení dve minúty.
 2. Ak hráč v zápase obdrží druhú žltú kartu, automaticky nasleduje karta červená. Tento hráč už nezasahuje do stretnutia a mužstvo hrá v oslabení 5 minút. Toto platí ak dostane hráč červenú kartu aj napriamo. (bez akumulácie dvoch žltých)
 3. Gól v oslabení NEZNAMENÁ, že mužstvu končí HRA v oslabení. Mužstvo potrestané žltou alebo červenou kartou, si musí odpykať 2 alebo 5 minútový trest, bez ohľadu na počet inkasovaných gólov.
 4. V prípade, že lopta opustí hraciu plochu po bočných stranách ihriska, nasleduje out(aut), ktorý sa kope tak, že hráč položí loptu na mieste, kde opustila hraciu plochu a rozohrá spoluhráčovi. Lopta musí stáť, Gól po oute neplatí (jedine, ak by pri zahrávaní došlo k dotyku hráča v hre, vtedy gól platí).
 5. Pri nesprávnom rozohraní outu, rozhodca zapíska no neodoberie mužstvu loptu, nasleduje opakované zahrávanie outu.
 6. Pri rozohraní akejkoľvek štandardnej situácie, s výnimkou pokutového kopu, musí mužstvo, PROTI ktorému je štandardná situácia zapískaná, stáť tri metre. Porušenie tohto pravidla bude potrestané žltou kartou.
 7. Striedanie hráčov sa bude vykonávať, iba vo vyhradených miestach na to určených. Porušenie tohto pravidla sa bude napomínať a po druhom napomenutí nasleduje žltá karta.
 8. Šmýkačka JE ZAKÁZANÝ spôsob hry. Hráč môže vykonať šmýkačku len v prípade, že sa nedostane do priameho súboja či kontaktu s protihráčom. V prípade porušenia tohto pravidla, nasleduje žltá karta bez napomenutia. Či bola šmýkačka úmyselná, prípadne či išlo v daný moment o nedovolený zákrok, alebo o šmýkačku do voľného priestoru je na posúdení rozhodcom!!!
 9. Pri kope od brány tzv. 5-ky, lopta podľa nových pravidiel (platných od 1.1.2021), nemusí opustiť pokutové územie. Súper však musí stáť pri odkope od brány mimo pokutového územia.
 10. Pri odkope od brány, loptu môže rozohrať, ktorýkoľvek hráč na hracej ploche. Lopta však musí stáť na mieste, na zemi.
 11. Každý hráč, tréner, akýkoľvek účastník zápasu, či už hrajúci alebo podporujúci ako divák, je pri vstupe do areálu Miniligy zodpovedný za svoje správanie, bez ohľadu na to, či jeho mužstvo práve hrá alebo nie. Pri nešportovom správaní môže vedenie miniligy trestať jednotlivcov ale aj mužstvá, záleží od rozsiahlosti priestupku.
 12. Kontumácia je výsledok 3:0
 13. Ak sa tím na zápas nedostaví, alebo príde v počte menej ako 4+1, zápas bude kontumovaný a tím bude musieť zaplatiť pokutu 30€.
 14. Kontumácia môže nastať aj v prípade kedy mužstvu klesne počet hráčov na 3 (2+1), (( dodatok: v prípade, že nastane situácia kedy budú mužstvu vylúčení dvaja hráči z hry a na hracej ploche ostane počet hráčov 4 (3+1), hra môže pokračovať, pokiaľ jeden z tímov neodstúpi zo zápasu. V prípade, že počet hráčov klesne pod 4 a teda ostane počet hráčov na ihrisku 3 (2+1) zápas sa automaticky kontumuje v prospech súpera a to nie výsledkom 3:0 ale dovtedy platným výsledkom))
 15. Kontumácia môže nastať aj v prípade, že sa niektorý z účastníkov správa nevhodne alebo nešportovo, a rozhodca usúdi, že musí ukončiť stretnutie.
 16. Ak v areáli Miniligy dôjde počas, pred alebo po stretnutí k fyzickému útoku medzi hráčmi alebo medzi hráčom a divákom, alebo hrubým správaním osočuje, uráža atakuje ktoréhokoľvek účastníka (návštevníka) areálu, môže byť potrestaný jednotlivec ako aj mužstvo, záleží od priestupku. Takýto jednotlivec bude potrestaný v prípade tohto konkrétneho priestupku zákazom vstupu do areálu miniligy po dobu určenú vedením miniligy. V prípade potrestania celého mužstva, sa bude trestať odobratím dosiahnutých bodov. Počet stiahnutých bodov sa bude odvíjať od výšky priestupku a oznámené budú vedením miniligy do 48hodin.
 17. O trestoch rozhoduje iba vedenie miniligy.
 18. Ak sa ktokoľvek v prítomnosti lavičky náhradníkov mužstva správa nevhodne, nešportovo, za nich zodpovedá mužstvo. V takomto prípade rozhodca preruší hru, upozorní mužstvo a v prípade neuposlúchnutia rozhodcovho nariadenia, bude potrestaný tím žltou kartou (ktorémukoľvek hráčovi).
 19. Ak problematická osoba, opakovane porušuje nariadenie a odmieta spolupracovať, rozhodca smie ukončiť, alebo prerušiť stretnutie.
 20. TIME-OUT si môže vziať každé mužstvo jeden krát za polčas. (jeden krát v prvom a jeden krát v druhom polčase.) Dokopy tak môže behom jedného stretnutia rozhodca povoliť 4 TIME-OUTY
 21. Dĺžka TIME-OUTU je 1 minúta.
 22. TIME-OUT si smie mužstvo vyžiadať iba v prípade, že je hra prerušená a rozohrávať bude mužstvo, ktoré má loptu pod kontrolou a teda bude rozohrávať.
 23. Po obdržaní žltej alebo červenej karty, plynie trest hráčovi, až po odpískaní pokračovania hry rozhodcom a NIE od udelenia karty. (Príklad, ak hráč fauloval v čase 23:21, jeho trest neplynie od tohto času, ale až od času, keď rozhodca odpískaním umožnil pokračovať v hre napríklad 23:12 .)
 24. Počet hráčov na ihrisku je 5+1 (5hráčov a 1 brankár). V jeden moment nesmie byť na hracej ploche 6 hráčov jedného mužstva. Tento priestupok sa trestá žltou kartou.
 25. Časomiera môže zastaviť čas len na pokyn rozhodcu.
 26. Časomiera zastaví čas po každom prerušení hry v prípade kedy 2 minúty do konca stretnutia, mužstvá hrajú nerozhodne, alebo je rozdiel výsledku o 1 alebo 2 góly.
 27. Rozhodca riadi stretnutie a dbá na to, aby sa dodržiavali pravidlá, neobmedzene uplatňuje právomoc kedykoľvek zasiahnuť do stretnutia , prerušením, pozastavením alebo úplným ukončením. Taktiež preruší hru, ak je podľa jeho názoru hráč zranený.
 28. Rozhodca dbá na to aby nevstúpila na hraciu plochu neoprávnená osoba.
 29. Gól platí, ak lopta celým objemom prejde cez bránkovú čiaru.
 30. Gól spoza poliacej čiary neplatí.
 31. Brankár nesmie rukou prehodiť poliacu čiaru ihriska. (nesmie prehodiť cez pol). Výkopom však áno.
 32. Rozhodca môže nariadiť priamy kop, ak sa hráč dopustí priestupku voči pravidlám.
 33. Hra rukou je zakázaná s výnimkou brankára.
 34. Pokutový kop rozhodca nariadi, ak sa mužstvo dopustí priestupku v priestore pokutového územia, označeného plnou bielou čiarou.
 35. Rozhodca udelí žltú kartu aj v prípade, že sa hráč správa nešportovo, agresívne, slovne alebo gestami vyjadruje nesúhlas s rozhodnutím rozhodcu, sústavne porušuje pravidlá futbalu, zdržuje opätovné zahájenie hry, nedodržuje požadovanú vzdialenosť od lopty pri kopoch, bez súhlasu rozhodcu vstúpi na hraciu plochu alebo ju svojvoľne opustí.
 36. Rozhodca udelí červenú kartu aj v prípade, že hráč hrá surovo, dopustí sa násilia alebo sa správa hrubo a nešportovo, opľuje súpera alebo rozhodcu, zmarí súperovi dosiahnutie gólu, alebo vyloženú gólovú príležitosť, alebo zahrá úmyselne rukou, použije pohoršujúce, urážlivé výroky alebo gestá alebo je napomenutý druhý krát v tom istom stretnutí.
 37.  Ak hráč dostane žltú kartu POČAS hry je vylúčený na 2 minúty, aj ak padne gól tím ostáva nepretržite dve minúty v oslabení. Akk hráč dostane žltú kartu za nešportové správanie počas PRERUŠENEJ hry opúšťa ihrisko, ale tím pokračuje s piatimi hráčmi v poli. Hráč napomenutý žltou kartou sa dve minúty nesmie zapojiť do hry.
 38. Hráč nemôže nastúpiť na zápas ak behom jednej polovice sezóny nazbieral 3 žlté karty.
 39. Pri inzultácii je hráč automaticky vylúčený zo súťaže.
 40. Hráči, ale aj mužstvá môžu byť potrestané aj dodatočne. Záleží od rozhodnutia vedenia ligy a závažnosti priestupku.
 41. Kapitán tímu musí byť vystrojený kapitánskou páskou. Ak kapitán sa na zápas nedostavil, alebo sa zranil a nebude schopný pokračovať v zápase, tak kapitánsku pásku prenecháva svojmu asistentovi kapitána.
 42. Rozprávať s rozhodcom môže jedine kapitán tímu, ak hráč bude "vysvetľovať" rozhodcovi nejakú situáciu a rozhodca ho upozorní, aby sa venoval hre a nie rozprávaniu, pri nasledujúcom napomenutí už prichádza aj žltá karta pre hráča.
 43. Hráč musí nastúpiť minimálne na 8 zápasov v lige, aby mohol nastúpiť do zápasov PlayOff. Ak bude hráč napísaný na súpisku až na jarnú časť, tak tento počet je polovičný a teda musí odohrať minimálne 4 zápasy v lige.